Новини

<< Всички новини

[02.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алибикир Алим Алим и всички заинтересовани лица, че на 01.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фирие Кичукова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-219/01.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен  имот парцел  VI  /шести/ отреден за имот с планоснимачен  №452 /четиристотин петдесет и две/,  кв. 39  /тридесет и девети/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  одобрен със Заповед №237 от 2001 г. на Кмета на община Гърмен, с площ за имот от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м, ведно с построената в описания имот сграда: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ