Новини

<< Всички новини

[05.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Халил Аки Чауш и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Гюнер Чауш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-220/02.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.31.21  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и едно точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „МАСУРЛУК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1927  /хиляда деветстотин двадесет и седем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 031021, при граници и съседи на имота по скица: 77222.34.230, 77222.30.231, 77222.31.20, 77222.31.33.

       2. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.16.1  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3980  /три хиляди деветстотин и осемдесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 016001, при граници и съседи на имота по скица: 77222.16.153, 77222.16.5, 77222.16.4, 77222.16.3, 77222.16.2, 77222.16.136.

        3. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.34.1  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК - БАРА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1515  /хиляда петстотин и петнадесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 034001, при граници и съседи на имота по скица: 77222.34.25, 77222.34.22, 77222.34.2, 77222.34.166.

        4. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.39.26  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и девет точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ВАЛТА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 677  /шестотин седемдесет и седем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 039026, при граници и съседи на имота по скица: 77222.39.27, 77222.39.28, 77222.39.25, 77222.39.23, 77222.39.190.

         5. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.42.13  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четирдесет и две точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Хвостяне, местност „ТУМБА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2863  /две хиляди осемстотин шестдесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 042013, при граници и съседи на имота по скица: 77222.42.14, 77222.42.21, 77222.42.8, 77222.41.196.

        6. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.8  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 5993/пет хиляди деветстотин деветдесет и три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 065008, при граници и съседи на имота по скица: 77222.65.9, 77222.65.42, 77222.65.5, 77222.65.4, 77222.65.3, 77222.64.110.

        7. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.51.13  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и едно точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 932/деветстотин тридесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 051013, при граници и съседи на имота по скица: 77222.51.14, 77222.51.16, 77222.51.12, 77222.51.11, 77222.51.9, 77222.51.7.

        8. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.54.8  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и четири точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Хвостяне, местност „АРМУТЛУК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 474/четиристотин седемдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 054008, при граници и съседи на имота по скица: 77222.24.91, 77222.54.6, 77222.54.3, 77222.24.12, 77222.24.24.

         9. ¼ /една четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.59  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четирдесет точка петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.Хвостяне, местност „ВАЛТА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1564/хиляда петстотин шестдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 0400059, при граници и съседи на имота по скица: 77222.40.58, 04399.42.96, 77222.40.60, 77222.40.54, 77222.40.55,

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ