Новини

<< Всички новини

[21.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Мурад Мехмедов Касабалиев и всички заинтересовани лица, че на 14.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мурад Касабали и Кефсер Касабали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-223/14.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.51.34  /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и едно точка тридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“, с площ за имота от 2565  /две хиляди петстотин шестдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 051034, при граници и съседи на имота по скица: 20331.51.33, 20331.34.160, 20331.51.35, 20331.51.24.

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.13.1  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тринадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „АЙВАЗ ТУМБА “,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3342  /три хиляди триста четиридесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план: 013001, при граници и съседи на имота по скица: 24267.12.432, 24267.13.417, 24267.13.2, 24267.13.420, 24267.13.216.

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор24267.60.18  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ОРТА ЙОЛ 1“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2847  /две хиляди осемстотин четиридесет и седем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: шеста, номер по предходен план 060018,  при граници и съседи на имота по скица: 24267.60.287, 24267.60.19, 24267.60.17, 242.60.16, 24267.60.14.

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.72.26  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и две точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност „ДОРИЩЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1898  /хиляда осемстотин деветдесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: седма, номер по предходен план: 072026, при граници и съседи на имота по скица: 24267.72.295, 24267.72.25, 24267.72.6, 24267.72.5, 24267.72.4, 24267.72.27.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ