Новини

<< Всички новини

[21.09.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Рамадан Муртазов Мусов и всички заинтересовани лица, че на 20.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Билял Муртаз чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-226/20.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.23.575  /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка двадесет и три точка петстотин седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долно Дряново, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ за имота от 5131  /пет хиляди сто тридесет и един/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: нула, номер по предходен план: няма, предишен идентификатор: 22616.23.570, при граници и съседи на имота по скица: 22616.24.58, 22616.23.570, 22616.23.548, 22616.23.562.

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор40138.16.105 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка шестнадесет точка сто и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед №РД-18-1662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Крушево, местност „МАВО“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3011/три хиляди и единадесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, отдел 237 ж с площ от 337 квадратни метра и вид на подотдела превръщане/издънково насаждане, отдел 237/4 с площ от 703 квадратни метра и вид на подотдела превръщане/кариера и 237/ с площ от 1970 квадратни метра и вид на подотдела иглолистни/склопена култура, трайно предназначение на територията: горска,  предишен идентификатор: 40138.16.87, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на имота по скица: 4138.16.87.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ