Новини

<< Всички новини

[06.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Еминов Муртев и всички заинтересовани лица, че на 30.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Самуил Дураков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-235/30.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          имот с планоснимачен  номер 344 /триста четиридесет и четири/, кв. 26 /двадесет и шести/, по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №358/1932 г., Заповед №7948/1932 г. и Заповед №566/2022 г. и трите  на Кмета на общината с площ за имота от 1207 /хиляда двеста и седем/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ