Новини

<< Всички новини

[07.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Апостол  Иванов Дженгозов и всички заинтересовани лица, че на 28.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Венета Божкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-232/28.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                   1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VIII /осми/ с планоснимачен номер 82 /осемдесет и две/, кв. 7 /седми/, по плана на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината с площ за имота от 195 /сто деветдесет и пет/ кв.м., ведно със застроените в имота ПОЛУМАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв. м.

        2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VII /седми/ с планоснимачен номер 82 /осемдесет и две/, кв. 7 /седми/, по плана на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината с площ за имота от 181 /сто осемдесет и един/ кв.м., ведно със застроените в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ