Новини

<< Всички новини

[07.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Георги Тодоров Шарланев и всички заинтересовани лица, че на 29.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Тодор Шарланев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-234/29.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ X /десети/ с планоснимачен номер 86 /осемдесет и шест/, кв. 10 /десети/, по сега действащият дворищно-регулационен плана на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1/1993 г. на Кмета на общината с площ за имота от 306 /триста и шест/ квадратни метра, ведно със застроената в имота ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв. м.

        2.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.20.31  /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет точка тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „РАШМАНИЦА“, с площ за имота от 3068 /три хиляди шестдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 020031, при граници и съседи на имота по скица: 18366.20.38, 18366.20.37, 18366.20.32, 18366.20.67, 18366.20.30, 18366.20.39.

       3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.89.19  /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и шест точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 7501 /седем хиляди петстотин и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 089019, при граници и съседи на имота по скица: 18366.90.413, 18366.89.2, 18366.89.17, 18366.89.484.

       4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.130.4 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто и тридесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ПЪПЕНИЦА“, с площ за имота от 997 /деветстотин деветдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 130004, при граници и съседи на имота по скица: 18366.130.5, 18366.130.1, 18366.130.6, 18366.130.2, 18366.130.3.

       5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.47.9 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и седем точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ДЪБА“, с площ за имота от 1403 /хиляда четиристотин и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 047009, при граници и съседи на имота по скица: 18366.47.12, 18366.47.13, 18366.47.8, 18366.47.17, 18366.47.10.

       6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.47.2 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и седем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ДЪБА“, с площ за имота от 2794 /две хиляди седемдтотин деветдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 047002, при граници и съседи на имота по скица: 18366.55.278, 18366.47.17, 18366.47.3, 18366.47.1     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ