Новини

<< Всички новини

[10.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Елена Ангелова Бусарова, Георги Йорданов Бусаров, и Ангел Йорданов Бусаров и всички заинтересовани лица, че на 30.09.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Руса Бусарова, Йордан Бусаров и Елена Бусарова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-237/30.09.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         1.½ /една втора/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 346 /триста четиридесет и шест/, кв. 35 /тридесет и пет/, по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината с площ за имота от 810 /осемстотин и десет/ квадратни метра, ведно със САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНО ЖИЛИЩЕ , състоящо се от мазета и два етажа със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв.м., с отделен вход към него, находящо се в СЕВЕРНАТА ПОЛОВИНА на Двуетажната двуфамилна масивна жилищна сграда, разделена  вертикално на две – северна и южна половина, всяка представляваща самостоятелно обособено жилище с отделен вход към всяко жилище, ведно със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда, ведно с МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м. и ведно с МАСИВНА СГРАДА-ТЕРАСА със застроена площ от 29 /двадесет и девет/ кв.м.

         2. ¼ /една четвърт/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ IX /девети/ с планоснимачен номер 344 /триста четиридесет и четири/, кв. 35 /тридесет и пет/, по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината с площ за имота от 1105 /хиляда сто и пет/ кв.м., без сградите в имота.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ