Новини

<< Всички новини

[11.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Марин Янев Весин и всички заинтересовани лица, че на 04.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Незабравка Тупарова, Катя Крамарска, Мария Янева, Любомир Николов и Иван Николов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-239/04.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.145.24 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто четиридесет и пет точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Огняново, местност „РАШИТКИТЕ“ общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 16765 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята девета, номер по предходен план 145024, при граници и съседи на имота по скица:53326.145.375, 53326.145.25, 53326.145.485, 53326.145.26, 53326.145.27, 53326.145.23.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ