Новини

<< Всички новини

[11.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Розен Айдаров и Емилия Айдарова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-240/04.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 57 /петдесет и седем/ кв.м. построена в поземлен имот с идентификатор 47408.46.67 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ПАДАРКА“ с площ за имота от 446 /четиристотин четиридесет и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване , с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята девета, номер по предходен план 046067, при граници и съседи на имота по скица: 47408.46.69, 47408.46.68, 47408.46.66, 47408.46.23,няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ