Новини

<< Всички новини

[13.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 05.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Али Асанов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-241/05.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 373 /триста седемдесет и три/,  кв. 28 /двадесет и осми/, по сега действащият плана на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №9/1999 г.  на Кмета на общината с площ за имота от 620 /шестстотин и двадесет/ квадратни метра, ведно със застроената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ