Новини

<< Всички новини

[13.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 06.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Али Османчев и Азие Османчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-242/06.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 347 /триста четиридесет и седем/,  кв. 8 /осми/, по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и  Заповед №4/1995 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 1700 /хиляда и седемстотин/ квадратни метра, който имот с площ от 465 /четиристотин шестдесет и пет/ кв.м. участва в образуването на урегулиран поземлен имот-парцел IV /четвърти/, с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м. участва в образуването на урегулиран поземлен имот-парцел V /пети/, с площ от 437 /четиристотин тридесет и седем/ кв.м. участва в образуването на урегулиран поземлен имот-парцел VI /шести/ и с площ от 108 /сто и осем/ кв.м. участва в образуването на урегулиран поземлен имот-парцел VII  /седми/.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ