Новини

<< Всички новини

[13.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Хамид Хамид чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-247/11.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VI /шести/ от кв. 30 /тридесети/, по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на ОНС, с площ за целия парцел от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м, ведно с построената в същия имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /ПРИСТРОЙКА/ със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ