Новини

<< Всички новини

[13.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Халил Гаваз и всички заинтересовани лица, че на 10.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ариф Юсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-245/10.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с идентификатор77222.29.15/седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и девет точка петнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен, одобрена със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „ЧЕШМЕДЖИК БАРА“,  с площ наимота 1941 /хиляда деветстотин четиридесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 77222.70.225, 77222.888.9901, 77222.29.14, 77222.29.16, 77222.44.226.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ