Новини

<< Всички новини

[14.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Стоилов Марков и всички заинтересовани лица, че на 10.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Петко Цингов и Ангел Марков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-244/10.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

имот с планоснимачен номер 379 /триста седемдесет и девет/ от кв. 23 /двадесет и трети/, по план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 260 /двеста и шестдесет/ кв.м, който имот ведно с имот с планоснимачен номер 378 /триста седемдесет и осем/ участва в образуването на УПИ XXXV /парцел тридесет и пети отреден за имоти с планоснимачни номера 378 /триста седемдесет и осем/ и 379 /триста седемдесет и девет/ от кв. 23 /двадесет и трети/ с площ за целия парцел от 538 /петстотин тридесет и осем/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ