Новини

<< Всички новини

[14.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Атидже Ахмедова Алиева и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Реджеп Алиев и Неджип Алиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-249/12.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.2.248 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка две точка четирдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „МАЛЪК ЕНДЕК /М/“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1902  /хиляда деветстотин и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 002048, при граници и съседи на имота по скица: 77222.2.132, 77222.2.47, 77222.2.161.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.22.4 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и две точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНМИШ КАВАК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1935 /хиляда деветстотин тридесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 022004, при граници и съседи на имота по скица: 77222.22.5, 77222.22.148, 77222.2.2, 77222.22.1.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.31.7 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и едно точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „МАСУРЛУК“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 484 /четиристотин осемдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 031007, при граници и съседи на имота по скица: 77222.31.8, 77222.31.9, 77222.43.157, 77222.31.6.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.33.7 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и три точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ОРМАНА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2436 /две хиляди четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 033007, при граници и съседи на имота по скица: 77222.33.6, 77222.33.8, 77222.33.9, 77222.33.10, 77222.33.223.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.34.11 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и четири точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК - БАРА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1945 /хиляда деветстотин четирдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 034011, при граници и съседи на имота по скица: 77222.34.10, 77222.34.14, 77222.34.12, 77222.34.166.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.20 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 971 /деветстотин седемдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 038020, при граници и съседи на имота по скица: 77222.38.21, 77222.38.91, 77222.38.19, 77222.38.4.

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.36.1 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК /БАПА/“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1457 /хиляда четиристотин петдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 036001, при граници и съседи на имота по скица: 77222.36.3, 77222.36.5, 77222.36.186, 77222.36.2.

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.69 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четирдесет точка шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „ВАЛТА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1928 /хиляда деветстотин двадесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 040069, при граници и съседи на имота по скица: 77222.40.68, 77222.41.50, 77222.40.70, 77222.40.47, 77222.40.48.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.55.9 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и пет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 5206 /пет хиляди двеста и шест/  квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 055009, при граници и съседи на имота по скица: 77222.55.118, 77222.55.10, 77222.55.22, 77222.55.23, 77222.55.8.

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.63.3 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и три точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2864 /две хиляди осемстотин шестдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване нива, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 063003, при граници и съседи на имота по скица: 77222.63.177, 77222.63.4, 77222.63.107, 77222.63.2.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ