Новини

<< Всички новини

[17.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Раиф Арифов Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 14.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Раиф Раиф и Нурие Раиф чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-251/14.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 24267.121.10 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и едно точка десет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ОРТА ОЙЛ 3“, с площ на имота от 2280 /две хиляди двеста и осемдесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 121010, при граници и съседи на имота: 24267.121.15, 24267.121.33, 24267.121.11, 24267.121.378, 24267.121.9;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 24267.131.30 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и едно точка тридесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ТАРТАНИЦА“, с площ на имота от 1139 /хиляда сто тридесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 131030, при граници и съседи на имота: 24267.116.414, 24267.131.31, 24267.131.46, 24267.131.29;

          3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 24267.134.18 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка осемнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ на имота от 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 134018, при граници и съседи на имота: 24267.134.19, 24267.134.446, 24267.134.17, 24267.134.39;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.15.5 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петнадесет точка пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ на имота от 1149 /хиляда сто четиридесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 015005, при граници и съседи на имота: 77222.15.14, 77222.15.13, 77222.1.144, 77222.15.6, 77222.15.4;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.23.3 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и три точка три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ТАОШАНЛЪК“, с площ на имота от 1456 /хиляда четиристотин петдесет и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 023003, при граници и съседи на имота: 77222.23.2, 77222.23.11, 77222.23.10, 77222.23.4, 77222.21.203;

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.40.11 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка единадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ВАЛТА“, с площ на имота от 971 /деветстотин седемдесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 040011, при граници и съседи на имота: 77222.40.10, 77222.40.76, 77222.40.12, 77222.40.1;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.42.10 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и две точка десет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ТУМБА“, с площ на имота от 1721 /хиляда седемстотин двадесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 042010, при граници и съседи на имота: 77222.42.21, 77222.42.11, 77222.68.116, 77222.42.9;

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.54.10 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и четири точка десет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „АРМУТЛУК“, с площ на имота от 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 054010, при граници и съседи на имота: 77222.53.175, 77222.54.4, 77222.54.9, 77222.24.91;

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ