Новини

<< Всички новини

[18.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

 

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Георги Атанасов Дишлянов и всички заинтересовани лица, че на 18.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Георги Дишлянов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-255/18.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел XI /единадесети/ отреден за имот с планоснимачен номер 154 /сто петдесет и четири/ от кв. 38 /тридесет и осем/, по план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 824 /осемстотин двадесет и четири/ кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ