Новини

<< Всички новини

[18.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Хасан Хаки Чауш и всички заинтересовани лица, че на 18.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Махмуд Чауш, Миневер Бошнак, Рукие Чаушева и Хатидже Юсеинова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-254/18.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел I /първи/ отреден за имот с планоснимачен  номер 130 /сто и тридесет/ от кв. 20 /двадесет/, по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 600 /шестстотин/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ кв.м. и 24/124 /двадесет и четири идеални части от сто двадесет и четири/ идеални части от МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/ кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ