Новини

<< Всички новини

[03.10.2022]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ОБЩИНА БОСИЛОВО ОТ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

На 29.09.2022 г. община Гърмен сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-232/29.09.2022, даващ началото на проект “Ефективна превенция и смекчаване на последствията от наводнения в трансграничния регион Гърмен - Босилово“                                               

Финансовата помощ е приоритетна ОС 1 „Околна среда“ (Priority Axis 1: Environment), пецифична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния район.

Водещия партньор по проекта е община Гърмен. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 259 221,53 EUR общо за двете общини, разделена както следва:

-          За община Гърмен – 147 249,00 EUR;

-          За община Босилово 111 972,53 EUR;

Периодът на изпълнение е 12 месеца, от 29.09.2022 г до 30.09.2022 г.

Една от  основните цели на проекта е реконструкция на съществуващи дерета в селата  Гърмен и  Огняново в общ. Гърмен. От Македонска страна ще се  изградят бетонови канализационни колектори за атмосферни води в с. Босилово и с. Бориево

Други основни дейности са:

-  Разработване на съвместен план за действие за управление на бедствия и предотвратяване на риска

- Организация на общо обучение "Съвместна превенция и управление на риска при наводнения".

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено община Гърмен и не може по никакъв начин да отразява
мнението на Европейския Съюз.

<< Всички новини | << АРХИВ