Новини

<< Всички новини

[24.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фазли Исмаилов Гадиров и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Шефкет Гадиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-260/21.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.9.96 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка девет точка деветдесет и шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „ПЪРДЛИВЕЦ“, с площ на имота 1007 /хиляда и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 /пета/, (номер по предходен план: 009085), при граници и съседи на имота: 20331.9.46, 20331.6.159, 20331.6.158, 20331.9.97, 20331.9.42, 20331.9.85;

     2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.9.97 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и едно точка седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност  „ПЪРДЛИВЕЦ“, с площ на имота 327 /триста двадесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 /пета/, (номер по предходен план: 009085), при граници и съседи на имота: 20331.9.96, 20331.6.158, 20331.9.42.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

 

<< Всички новини | << АРХИВ