Новини

<< Всички новини

[24.10.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стойна Атанасова Попниколова и всички заинтересовани лица, че на 21.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Биляна Парапанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-26/24.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02381.45.89 /две хиляди триста осемдесет и едно точка четиридесет и пет точка осемдесет и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–300/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „СВ.КОСТАДИН“, с площ на имота от 5007 /пет хиляди и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 045089, при граници и съседи на имота: 02381.45.92, 02381.45.90, 02381.45.95, 02381.888.9901, 02381.45.88, 02381.45.91.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

 

<< Всички новини | << АРХИВ