Новини

<< Всички новини

[01.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Спасов Белев всички заинтересовани лица, че на 01.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Владислав Качериев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-265/01.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел XXXI /тридесет и първи/ отреден за имот с планоснимачен  номер 662 /шестстотин шестдесет и две/ от кв. 61 /шестдесет и първи/, по план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. и  Заповед №233/2004 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 1080 /хиляда и осемдесет/ кв.м., при съседи за урегулирания поземлен имот по скица: от двете страни улица, УПИ /парцел/ XVI-661 /шестнадесети за имот шестстотин  шестдесет и едно/ - част от парцела на наследници на Георги Спасов Белев и част от имота на неидентифициран и УПИ /парцел/ XVI-662 /шестнадесети за имот шестстотин  шестдесет и две/ на Георги и Марио Лагадови.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ