Новини

<< Всички новини

[02.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джелядин Халилов Гавазов и всички заинтересовани лица, че на 31.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Неджип Гаваз чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-262/31.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    Имот с планоснимачен номер 335 /триста тридесет и пет/ кв. 31 /тридесет  и първи/, по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. и  Заповед №56/2018 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м., при съседи за имот по скица: от изток и от юг - улица, от север имот с планоснимачен номер 334 /триста тридесет и четири/ - собственост на наследниците на Нури Халил Гаваз, от запад УПИ /парцел/ X-324 /десети за имот триста двадесет и четири/- собственост на Илдъзка Арифова Османова.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ