Новини

<< Всички новини

[02.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.10.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Роза Айдарова и Красимир Айдаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-263/31.10.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 83 /осмдесет и три/ кв.м. построена в поземлен имот с идентификатор 47408.47.98 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и седем точка деветдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.08.2022 г., с адрес на поземления имот с. Марчево, местност „ПАДАРКА“ с площ за имота от 554 /петстотин петдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване , с трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: девета, номер по предходен план 047098, при граници и съседи на имота по скица: 47408.47.99, 47408.47.35, 47408.47.97, 47408.47.101, 47408.47.100, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

 

<< Всички новини | << АРХИВ