Новини

<< Всички новини

[02.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Ахмедов Тавлиев, Сюлейман Ахмедов Тавлиев и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на  Мустафа Бизьоков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-266/01.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.41.8 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и едно точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „ТАВЛИЕВ КАВАК“, с площ на имота 3815 /три хиляди осемстотин и петнадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, (номер по предходен план: 041008), при граници и съседи на имота: 20331.40.187, 20331.41.7, 20331.51.144;

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.41.7 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и едно точка седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „ТАВЛИЕВ КАВАК“, с площ на имота 3806 /три хиляди осемстотин и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, (номер по предходен план: 041007), при граници и съседи на имота: 20331.40.187, 20331.41.8, 20331.41.6; 20331.51.144.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

  

  На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

 

<< Всички новини | << АРХИВ