Новини

<< Всички новини

[04.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Талип Алилов Кардашев и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Евгени Кардашев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-267/02.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 44 /четиридесет и четири/ кв.м., построени на основание Протокол №7/1966 г. на Общински народен съвет с. Гърмен при отстъпено и реализирано право на строеж върху държавна земя в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VII /седми/, от квартал 30 /тридесети/,   по сега действащия план на с. Дебрен, общ. Гърмен, утвърден със Заповед №490/1969 г. на Кмета на общината, целия парцел с площ от 756 /седемстотин петдесет и шест/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ