Новини

<< Всички новини

[04.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Мавродиев Киряков и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Стоян Киряков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-269/02.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.144.3  /осемнадесет хиляда триста шестдесет и шест точка сто четиридесет и четири точка три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, местност „БАДЕМИЦА /НАД ПЪТЯ/“, с площ на имота от 705 /седемстотин и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 /пета/, с номер по предходен план: 144003, при граници и съседи на имота: 18366.144.10, 18366.144.9, 18366.144.4, 18366.144.2.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ