Новини

<< Всички новини

[04.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Стойчев Тетимов и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Стойчо Тетимов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-268/02.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.440.1 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиристотин и четиридесет точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, общ. Гърмен , обл. Благоевград утвърден със Заповед РД–18–302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, с площ за поземления имот от 21 902 /двадесет и една хиляди деветстотин и два/ кв.м., който поземлен имот се намира в с. Ковачевица, местност „ЧУЛЕВ ЧАРГ“, с трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, (номер по предходен план: 440001), при граници и съседи за поземления  имот съгласно скица №15-1255519/28.10.2022 г. на СГКК град Благоевград: 37472.439.1, 37472.7.176, 37472.7.178, 37472.442.1, 37472.7.179, 37472.440.2, 37472.439.3, 37472.439.2, който поземлен имот по предходни документи се идентифицира като ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ от 21.901 дка /двадесет и една хиляди деветстотин и един/ кв.м., находящ се в местност „ЧУЛЕВ ЧАРГ“, землището на с. Ковачевица, общ. Гърмен , обл. Благоевград, имот №440001 /четиристотин и четиридесет хиляди и едно/, при граници/съседи по предходен документ: №440002-Дървопроизводителна площ на наследниците на Стоил Атанасов Шущарков; №439003-Дървопроизводителна площ на наследниците на Димитър Томов Марков; №439002- Дървопроизводителна площ на наследниците на Петко Стоянов Хорозов; №439001- Дървопроизводителна площ на наследниците на Петър Георгиев Марков; №442001- Дървопроизводителна площ на наследниците на Кирил Стоянов Шутев.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ