Новини

<< Всички новини

[07.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Невсе Исуфова Зохрина и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Феим Зохрин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-272/04.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VI/шести/, отреден за имот  с планоснимачен номер 329 (триста двадесет и девет) от квартал 28 /двадесет и осми / по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със заповед №237/2001 година на кмета на общината, с площ за имота от 175 /сто седемдесет и пет/ квадратни метра, при съседи за същия: УПИ VII-330 /парцел седми за имот триста и тридесет/ - собственост на Джамал Ахмедов Уланов и други, УПИ VIII-910 /парцел осми за имот деветстотин и десет/ - собственост на Джемал Улан, УПИ X-321 /парцел десети за имот номер триста двадесет и едно/- собственост на Невсе Зохрина, УПИ V-328 /парцел пети за имот номер триста двадесет и осем/- собственост на Феим Османов и улица, ведно със построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/;

  2.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел I/първи/, отреден за имот  с планоснимачен номер 665 (шестстотин шестдесет и пет) от квартал 4 /четвърти / по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със заповед №237/2001 година на кмета на общината, с площ за имота от 580 /петстотин и осемдесет/ квадратни метра, при съседи за същия: УПИ X-673 /парцел десети за имот шестстотин седемдесет и три/ - собственост на Емине Ариф Иса и други, УПИ II-666 /парцел втори за имот шестстотин шестдесет и шест/ - собственост на Саабатин Али Фета, УПИ XIX-973 /парцел деветнадесети за имот номер деветстотин седемдесет и три/- собственост на Фатме М. Кичукова и улица.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ