Новини

<< Всички новини

[08.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Димитър Михаилов Михаилов и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Георги Михайлов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-273/07.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          923/4614 /деветстотин двадесет и три върху четири хиляди шестстотин и четиринадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.11.3 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка единадесет точка три/ по кадастрална  карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: с.Гърмен, местност „БАДЕМИЦА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4614 /четири хиляди шестстотин и четиринадесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план 011003, при граници и съседи на имота по скица: 18366.11.19, 18366.144.255, 18366.888.9901, 18366.11.52.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ