Новини

<< Всички новини

[08.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 07.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Радифе Боботова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-274/07.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VI/шести/, отреден за имот  с планоснимачен номер 984 (деветстотин осемдесет и четири) от квартал 51 /петдесет и първи/ по плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със заповед №237/2015 г.   на кмета на общината и ПУП-ПРЗ, утвърден със заповед №625/2022 г.  с площ за имота от 517,75 /петстотин и седемнадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседи за същия: улица, УПИ /парцел/ II-984 и УПИ /парцел/ VII-984 собственост на Радифе Алиева Боботова, Сане Джемалова Менкова,  Рафие Джемал Кьойбеши, Мустафа Джамал Ликов и Джемал Джемал Ликов;

    2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VII/седми/, отреден за имот  с планоснимачен номер 984 (деветстотин осемдесет и четири) от квартал 51 /петдесет и първи/ по действащия регулационен плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със заповед №237/2015 г.   на кмета на общината и ПУП-ПРЗ, утвърден със заповед №625/2022 г.  с площ за имота от 517,75 /петстотин и седемнадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседи за същия: улица, край на регулация, УПИ /парцел/ II-985 на Мустафа Рахмов, имот №1005 на Юсеин Рахмов  и УПИ /парцел/ VI-984 и УПИ /парцел/ II-984 собственост на Радифе Алиева Боботова, Сане Джемалова Менкова,  Рафие Джемал Кьойбеши, Мустафа Джамал Ликов и Джемал Джемал Ликов.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ