Новини

<< Всички новини

[11.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Неджип Бошнак чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-280/10.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел X/десети/, отреден за имот  с планоснимачен номер 14 /четиринадесет/от квартал 31 /тридесет и първи/ по план на село Хвостяне , община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г., Заповед №48/2009 г. и Заповед №103/2015 г. и трите  на Кмета на общината, с площ за имот от 388 /триста осемдесет и осем/ кв.м.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ