Новини

<< Всички новини

[14.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юмер Юсеинов Арифов и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ариф Юсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-282/11.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ½  /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет като имот с планоснимачен номер 318 /триста и осемнадесет/от кв. 6 /шести/ по сега действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и Заповед №668/2022 г. на Кмета на общината, с площ за целия имот от 5982 /пет хиляди деветстотин осемдесет и два/ кв.м., при граници и съседи за имота: край на регулация,  улица, земеделски земи, УПИ – VI /парцел шести/ за имот с планоснимачен номер 328 /триста двадесет и осем/ на Дуан Ибрахим и Гюлназ Мурад, УПИ II /парцел втори/ имот с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/ на Баадин  Юсеинов.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ