Новини

<< Всички новини

[18.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Халил Кадри Фетта и всички заинтересовани лица, че на 16.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Джелил  Феттачрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-286/16.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          405/1000 /четиристотин и пет идеални части от хиляда/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV /парцелчетвърти/ отреден за имот  с планоснимачен номер 34  /тридесет и четвърти/ от кв. 11 /единадесети/ по плана на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 1000 /хиляда/ кв.м., при съседи на имота по скица: улица, УПИ – V-33  /парцел пети, отреден за имот с планоснимачн номер тридесет и три/- собственост на Алириза  Фетта,  УПИ – X-35 / парцел десети отреден за имот с планоснимачн номер тридесет и пети/ собственост на Марга Христова, УПИ – II-37 /парцел втори отреден за имот с планоснимачн номер тридесет и седем/- собственост на Сюзгин  Сандалов, УПИ – III -38 /парцел трети отреден за имот с планоснимачн номер тридесет и осем/- собственост на Бари Агуш и Рейхан Агуш.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ