Новини

<< Всички новини

[21.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алия Алиев Сираков и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сание Таламанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-287/17.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор62640.48.22 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и осем точка двадесет и две/ по кадастрална  карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: с.Рибново, местност „ЗОЛЬОВО“,  с площ за имота от 952 /деветстотин петдесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: десета, номер по предходен план 048022, при граници и съседи на имота по скица: 62640.48.64, 62640.53.432.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ