Новини

<< Всички новини

[22.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсеин Мустафов Петреликов и всички заинтересовани лица, че на 17.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Хюсеин Петрелик и Кемал Петрелик чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-290/17.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 510 /петстотин и десет/, кв. 28 /двадесет и осем/ и кв. 29 /двадесет и девет/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. и Заповед №419/2011 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 10 991 /десет хиляди деветстотин деветдесет и един/ кв.м., който имот участва в образуването на улица с площ от 1024 /хиляда и двадесет и четири/ кв.м. и извън регулация с площ от 2550 /две хиляди петстотин и петдесет/ кв.м., при съседи за имота по скица: реализирана улица, край на регулация и неидентифицирани имоти.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ