Новини

<< Всички новини

[22.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Методи Грънчаров и всички заинтересовани лица, че на 22.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сергей Кьоров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-291/22.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VII /седми/,  отреден за имот с планоснимачен номер 313 /триста и тринадесет/ от кв. 18 /осемнадесети/ по план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1935 г. и Заповед №1564/1935 г. и двете на ОНС Гърмен, с площ за парцела от 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м, при съседи за имота съгласно представена актуална скица: от запад - улица, от север - УПИ – I-199 /парцел първи за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и девет/- собственост на Трендафил Дедьов и  УПИ III  /парцел трети/ - собственост на Методи Грънчаров, от изток – УПИ VI-232 /парцел шести за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и две /- собственост на Феик Джалев, от юг – УПИ VIII-237 /парцел осми за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и седем/- собственост на Пламен Кьоров и УПИ IX-237 /парцел девети за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и седем/- собственост на Вели  Алев.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ