Новини

<< Всички новини

[11.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юмер Юсеинов Арифов и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ариф Юсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-282/11.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ½  /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет като имот с планоснимачен номер 318 /триста и осемнадесет/ от кв. 6 /шести/ по сега действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и Заповед №668/2022 г. на Кмета на общината, с площ за целия имот от 3695 /три хиляди шестстотин деветдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи за имота: УПИ II /парцел втори/ имот с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/ на Баадин Ирфанов Юсеинов, УПИ I /парцел първи/ спортен терен, УПИ IV /парцел четвърти/ имот с планоснимачен номер 112 /сто и дванадесет/ на Азис Али, край на регулация и улица.

<< Всички новини | << АРХИВ