Новини

<< Всички новини

[25.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Селим Али Балджи и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Адил Саидов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-295/25.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел IX /девети/ с планоснимачен номер 292 /двеста деветдесет и две/ от кв. 19 /деветнадесети/ по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имот от 1060 /хиляда и шестдесет/ кв.м., при съседи за имота по скица: от двете страни улица от изток и от юг, от север път, от запад УПИ X-291 /парцел десети за имот двеста деветдесет и едно/ - собственост на Мехмед Агуш.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ