Новини

<< Всички новини

[28.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Шериф Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ибраим Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-296/28.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ заснет като имот  с планоснимачен  №623 /шестстотин двадесет и три/ от кв. 36 /тридесет и шест/ по сега действащия  план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и  Заповед №567/2022 г. на Кмета на общината, с площ за имот от 90 /деветдесет/ кв.м.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ