Новини

<< Всички новини

[28.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Хасан Близнак и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ахмед Близнак чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-297/28.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.3.19 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка три точка деветнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, община Гърмен, одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „СРЕЩУ СЕЛОТО“, с площ на имота 962 /деветстотин шестдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 003019), при граници и съседи на имота: 22616.3.14, 22616.3.21, 22616.3.20, 22616.3.122, 22616.13.18, 22616.3.16, 22616.3.12.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ