Новини

<< Всички новини

[29.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Асан Аньов, Ахмед Ханьов и всички заинтересовани лица, че на 29.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Орхан Ахмед чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-299/29.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.66.12/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка дванадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ПОД  КОРИЯТА", с площ за имота от 5011 кв.м (пет хиляди и единадесет), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (066012), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.66.10, поземлен имот с идентификатор 77222.66.13, поземлен имот с идентификатор 77222.66.14, поземлен имот с идентификатор 77222.66.15, поземлен имот с идентификатор 77222.66.240.

 

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.66.14/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка четиринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ПОД  КОРИЯТА", с площ за имота от 2018  кв.м (две хиляди и осемнадесет), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (066014), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.66.12, поземлен имот с идентификатор 77222.66.13, поземлен имот с идентификатор 77222.66.15, поземлен имот с идентификатор 77222.66.195.

 

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.66.15/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка петнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ПОД  КОРИЯТА", с площ за имота от 3994  кв.м (три хиляди деветстотин деветдесет и четири), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (066015), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.66.10, поземлен имот с идентификатор 77222.66.12, 77222.66.14, поземлен имот с идентификатор 77222.66.18, поземлен имот с идентификатор 77222.66.195, поземлен имот с идентификатор 77222.66.75.  

 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.15.8/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка петнадесет точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЕНДЕК ОВАСИ", с площ за имота от 972  кв.м (деветстотин седемдесет и два), трайно предназначение на територията: Земеделска,  начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (015008), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.15.9, поземлен имот с идентификатор 77222.15.36, 77222.1.144.      

 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.23.16/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и три точка шестнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТАОШАНЛЪК", с площ за имота от 972  кв.м (деветстотин седемдесет и два), трайно предназначение на територията: Земеделска,  начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (023016), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.23.12, поземлен имот с идентификатор 77222.23.15, поземлен имот с идентификатор 77222.23.17, поземлен имот с идентификатор 77222.25.182.         

 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.27.28/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка двадесет и осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК", с площ за имота от 968 кв.м (деветстотин шестдесет и осем), трайно предназначение на територията: Земеделска,  начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (027028), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.27.27, поземлен имот с идентификатор 77222.27.29, поземлен имот с идентификатор 77222.27.32, поземлен имот с идентификатор 77222.27.232.         

 

 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.34.6/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и четири точка шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК-БАРА", с площ за имота от 1469 кв.м (хиляда четиристотин шестдесет и девет), трайно предназначение на територията: Земеделска,  начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: (034006), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.34.5, поземлен имот с идентификатор 77222.34.7, поземлен имот с идентификатор 77222.34.18, поземлен имот с идентификатор 77222.34.19, поземлен имот с идентификатор 77222.34.23, поземлен имот с идентификатор 77222.34.24, поземлен имот с идентификатор 77222.34.166.

 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор77222.23.15/седемдесет и седем  хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и три точка петнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ТАОШАНЛЪК ", с площ за имота от 969 кв.м (деветстотин шестдесет и девет), трайно предназначение на територията: Земеделска,  начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (023015), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 77222.23.12, поземлен имот с идентификатор 77222.23.14, поземлен имот с идентификатор 77222.23.16, поземлен имот с идентификатор 77222.25.182.

 9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.129.16/двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и девет точка шестнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ТАРТАНИЦА", с площ за имота от 1900 кв.м (хиляда и деветстотин), трайно предназначение на територията: Земеделска,  начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план: (129016), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 24267.129.53, поземлен имот с идентификатор 24267.129.17, поземлен имот с идентификатор 24267.129.2, поземлен имот с идентификатор 24267.129.1, поземлен имот с идентификатор 24267.129.15.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ