Новини

<< Всички новини

[29.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Георгиев Пинев и всички заинтересовани лица, че на 29.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Абдул Арпаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-300/29.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53727.10.67 /петдесет и три хиляди седемстотин двадесет и седем точка десет точка шестдесет и седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ореше, община Гърмен, одобрени със Заповед РД–18–1663/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ореше, община Гърмен, област Благоевград, местност „БАЛУТЕКА“, с площ на имота 2619 /две хиляди шестстотин  и деветнадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 010067), при граници и съседи на имота: 53727.10.62, 53727.10.64, 53727.10.66, 53727.10.252, 53727.10.68, 53727.10.236.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ