Новини

<< Всички новини

[06.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Иванов Пашкулев и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Димитър Цветков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-304/05.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.32.17/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и две точка седемнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ПАЛМЕТНАТА", с площ за имота от 929 кв.м. (деветстотин двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Овощна градина, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план 032017 (тридесет и две хиляди и седемнадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.32.281, поземлен имот с идентификатор 18366.32.16, поземлен имот с идентификатор 18366.32.9, поземлен имот с идентификатор 18366.32.8;

    1000/6503 (хиляда върху шест хиляди петстотин и три) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.111.7/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто и единадесет точка седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „КУЛАТА", с площ за имота от 6503 кв.м. (шест хиляди петстотин и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 9 (девета), номер по предходен план 111007 (сто и единадесет хиляди и седем), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.111.247, поземлен имот с идентификатор 18366.111.8, поземлен имот с идентификатор 18366.124.180, поземлен имот с идентификатор 18366.111.5, поземлен имот с идентификатор 18366.111.6;

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ