Новини

<< Всички новини

[09.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борис Томов Гюргаков и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Екатерина Татанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-310/05.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.19.52/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка петдесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ШОПАРЛАНКА", с площ за имота от 1677 кв.м. (хиляда шестстотин седемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план 019052 (деветнадесет хиляди петдесет и две), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.22.305, поземлен имот с идентификатор 18366.19.53, поземлен имот с идентификатор 18366.19.34, поземлен имот с идентификатор 18366.19.51;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.108.7 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, сто и осем, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БАНСКИ ПЪТ“, с площ от 1956 (хиляда деветстотин петдесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план 108007 (сто и осем хиляди и седем), при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор: 18366.108.10, поземлен имот с идентификатор: 18366.108.8, поземлен имот с идентификатор: 18366.111.247, поземлен имот с идентификатор: 18366.108.6  и поземлен имот с идентификатор:  18366.108.33.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ