Новини

<< Всички новини

[09.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борис Томов Гюргаков и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Цветанка Агова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-311/05.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.40.3/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет точка три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ПАЛМЕТНА", с площ за имота от 1211 кв.м. (хиляда двеста и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Овощна градина, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план 040003 (четиридесет хиляди и три), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.40.2, поземлен имот с идентификатор 18366.40.20, поземлен имот с идентификатор 18366.40.21, поземлен имот с идентификатор 18366.40.4, поземлен имот с идентификатор 18366.40.329;

 

    2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.59.2/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петдесет и девет точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „КЪРКА", с площ за имота от 1685 кв.м. (хиляда шестстотин осемдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Ливада, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план 059002 (петдесет и девет хиляди и две), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.59.6, поземлен имот с идентификатор 18366.59.337, поземлен имот с идентификатор 18366.59.5, поземлен имот с идентификатор 18366.59.3, поземлен имот с идентификатор 18366.59.1;

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

 

<< Всички новини | << АРХИВ