Новини

<< Всички новини

[12.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Назимов Мухтаров и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Хамди Мухтар чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-314/07.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен  номер 209 /двеста и девет/ от кв. 4 /четвърти/, по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 270 /двеста и седемдесет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 210 /двеста и десет/ участва в образуването на УПИ II – 209, 210 /парцел втори с планоснимачни номера двеста и девет и двеста и десет/ с площ за целия парцел от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

 

<< Всички новини | << АРХИВ