Новини

<< Всички новини

[13.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан Сали Табанли и всички заинтересовани лица, че на 09.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Исмаил Петралик чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-317/09.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.4.1 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка четири точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, община Гърмен, одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „АНДАКА“, с площ на имота 1792 /хиляда седемстотин деветдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 004001), при граници и съседи на имота: 22616.4.2, 22616.3.111, 22616.4.113, 22616.4.3, 22616.888.9901.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.     

<< Всички новини | << АРХИВ