Новини

<< Всички новини

[15.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Осман Махмуд чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-322/14.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 125 /сто двадесет и пет/  кв.м. построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VII /седми/ от кв. 3 /трети/, по план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №575/1973 г. и Заповед №575/1979 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 495 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ